യു. കെ. കെ. സി. എ കൺവൻഷൻ ജൂലൈ 8

പതിനാറാമത് യു. കെ. കെ. സി. എ കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ക്ലബ് റേസ് കോഴ്സ് .Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH പതിനാറാമത് UKKCA കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ജോക്കിക്ലബ്റേസ്കോഴ്‌സിൽ.. Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH പതിനാറാമത് UKKCA കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ജോക്കിക്ലബ്റേസ്കോഴ്‌സിൽ.. Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH പതിനാറാമത് UKKCA കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ജോക്കിക്ലബ്റേസ്കോഴ്‌സിൽ.. Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH പതിനാറാമത് UKKCA കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ജോക്കിക്ലബ്റേസ്കോഴ്‌സിൽ.. Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH